Wednesday, 19 October 2016

Pentaksiran KSSM


1. Perekodan Markah: Template Pelaporan Sains. xlsx


                                    Template Pelaporan Sains (edited)

2. Panduan Pelaksanaan Pentaksiran

3. Membina item pentaksiran

4. SOALAN PENTAKSIRAN
Tuesday, 18 October 2016

TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Latar belakang KSSM

Semakan KSSR dilakukan berpandukan syor yang terkandung di dalam PPPM 2013-2025.
Tujuan semakan dilakukan adalah bagi memastikan kurikulum persekolahan kekal relevan dengan perkembangan dan keperluan semasa serta masa depan khususnya bagi melalui dan menangani cabaran-cabaran dalam ABAD KE-21.

Apabila KSSR mula dibangunankan dan kemudian dilaksanakan mulai tahun 2011 asas pertimbangan dalam membangunkan kurikulum tidak meliputi syor oleh PPPM keranan pelan ini muncul pada tahun 2013. Pada ketika itu KSSR sudahpun siap dikonsepsikan dan telah pun mula dilaksanakan.

Justru bagi menyahut syor-syor yang terkandung di dalam PPPM maka itulah KSSR di semak semula.

Perkara-perkara yang disyorkan oleh PPPM adalah:
Di dalam Bab 2 menyebut bahawa murid-murid yang dilahirkan melalui sistem pendidikan mencapai 6 Aspirasi murid iaitu: Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti Nasional.

Murid-murid juga perlu disediakan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan Abad ke-21
Kekuatan dan kedaulatan sesebuah negara mempunyai hubungkait dengan bagaimana rakyatnya menjalani sistem kehidupannya. Perpaduan dan keharmonian dalam menjalani kehidupan dalam sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum menjadi tunjang kepada kedaulatan sesebuah negara. Justru itu elemen perpaduan dan keharmonian di tekankan dan bagi menyambut syor ini, kurikulum persekolahan hendaklah mengintegrasikannya.


Adalah Penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa, Matematik, Sains dan Sejarah. Mereka juga digalakkan untuk memperolehi dan menguasai maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain yang menyumbang kepada kemenjadian secara holistik, seperti seni, muzik dan sukan dan mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi dalam kehidupan seharian.

Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan mendepani situasi kehidupan yang semakin mencabar dan kompleks memerlukan kapasiti pemikiran yang bukan sekadar tahu dan faham tetapi melangkau sehingga penyelesaian masalah dalam kehidupan serta menghasilkan ciptaan-ciptaan bagi bersaing di peringkat global.

Sistem pendidikan berperanan menyediakan murid dengan pelbagai ilmu, pengetahuan dan nilai termasuk kemahiran Memimpin. Kemahiran ini bukan bermaksud murid perlu menjadi pemimpin negara tetapi ciri-ciri kepimpinan bermula dari memimpin diri sendiri, rakan, kumpulan dan semakin meluas dalam kehidupannya kemudian. setiap murid mencapai potensi masing-masing sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin, serta bekerja dalam kumpulan

Di era dunia tanpa sempadan kini, komunikasi berlaku melangkau sempadan Geografi. Dunia semakin kecil. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan, kemahiran berbahasa adalah antara skill yang dituntut. Keboleh menguasai pelbagai bahasa menjadi advantage atau kelebihan. Sistem pendidikan Malaysia menyarankan supaya murid menguasai sekurangnya-kuranya 3 bahasa. Ini membolehkan interaksi internal dan external berlaku.

Sesebuah negara yang berdaulat turut dilihat dari sudut cara hidup rakyatnya. Bagi mencapai hasrat melahirkan sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu dan hidup penuh harmonis dan saling menghormati, elemen etika dan kerohanian di beri penekanan.

Hebatnya sebuah negara juga dilihat dari sudut amalan dan nilai patriotisme rakyatnya. Kita pernah mendengar slogan…Negara kita acuan kita…tujuannya adalah bagi memastikan masyarakat seluruh dunia mengenal Malaysia melalui bentuk identiti yang tersendiri dan mungkin ekslusif milik Malaysia.


Kemahiran abad ke 21 adalah dihasilkan oleh Partnership for 21st Century Skill yang menyatakan hasil murid dan sistem sokongan merangkumi kemahiran hidup dan kerjaya, kemahiran belajar dan inovasi (pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti) serta kemahiran informasi, media dan teknologi.
Rumusan dari pelbagai penjelasan tentang kemahiran yang diperlukan oleh murid sebagai kemahiran abad ke 21 adalah kemahiran berfikir, komunikasi, kerja sepasukan, kepimpinan, fleksible, berinisiatif dan terarah kendiri, teknologi maklumat dan komunikasi, keusahawanan, belajar sepanjang hayat dan kebolehan menyesuaikan diri.
Kemahiran ini akan dapat menghasilkan profil murid yang kita kehendaki iaitu murid yang berdaya tahan, pemikir, mahir berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, prihatin dan patriotik
Rumusan yang dapat dibuat adalah 4 perkara ini merupakan antara elemen nilai tambah baharu yang diselaraskan dlm penggubalan KSSR bagi melahirkan profil murid spt yang dihasratkan.
Perkara lain sprt FPK, Wawasan 2020, MBE, 4 Pillars of Education Unesco, Konsep Ulul Albab dan lain-lain yang menjadi asas pertimbangan pembangunan KSSR (2011) masih dikekalkan.


resource: KPM